Biologische melkprijs en markt- update 2020

Ekopart volgt al enkele jaren, de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland, op de voet.

Prijsontwikkeling 2020.

Ondertussen begon de bio-melkprijs ook in 2020 stabiel, zoals dit meerdere jaren het geval is.  De garantieprijs in januari 2020 lag op het niveau van die van 2019. Er zijn in 2019 niet veel niet veel nieuw-omschakelende bedrijven op de markt gekomen. Toch zakte de prijs in april en mei naar 45,0 ct. Maar heeft in augustus herstelt naar 47,5 ct. Dat is hetzelfde niveau als in de zomer 2019. Ook de gangbare melkprijs liet eind 2019 en begin 2020 een rustig beeld zien. Maar ook deze verloor in april tot juni 2,5 ct per kg. In juli-augustus is deze hersteld naar 34,0 ct. 

1. Melkprijs Bio GB laatste jaar

 

Corona-effect

Het moet nog blijken welk effect de Corona-pandemie op de lange termijn heeft op de markt en daarmee op de melkprijs. Van een ernstige terugval van de gangbare melkprijs is nog geen sprake. Er blijven wel zorgen, omdat deze sterk afhankelijk is van het exportvolume. De wereldhandel ondervindt veel last.  De lange termijn-prognose tot 2030 blijft echter volgens deskundigen uit de zuivelsector ongewijzigd: 36 ct per kg melk. Dat moet vertrouwen geven.  Het effect voor de biologische melk bleek deze zomer ook mee te vallen, Deze bediend voor een overgroot deel de zuivelmarkt in Nederland. Veel mensen blijven dit jaar, voor vakantie, in Nederland. Wel heeft de Corona veel schade aan de horeca-markt aangericht. 

Voorjaarsdip

Traditioneel komt de Bio-prijs in april-juni vaak onder druk, omdat er bij aanvang van de weideperiode er meer melk op de markt komt. De koeien reageren vaak goed op het verse gras. Dat bleek dit jaar ook het geval. Daarnaast komt er meer melk van voorjaars-afkalvende veestapels. Eko Holland heeft daarom in maart een productie-alert afgegeven, met het verzoek om de productie waar mogelijk te beperken. De leden hebben hier goed gehoor aangegeven. Toch is de verwachtte uitbetalingsprijs iets gedaald naar ruim 49 ct. Maar vertoond nu een licht herstel. Friesland Campina en A-ware zijn in april niet meegegaan in dit alert.

5. Eko Holland

 

Meerjaren

De gemiddelde Bio garantieprijs komt in het lopende jaar uit op 47,2 ct per kg. De gemiddelde reguliere garantieprijs zit op 34,5 ct per kg.  Het bio-prijsverschil komt uit het lopende jaar uit op ca.12,7 ct. per kg melk. Let wel, dit betreft de garantieprijs, normaal gesproken ligt de uitbetalingsprijs tussen de 1,0 en 2,0 ct hoger. De Bio-prijs schommelt de laatste 6 jaar tussen de 47,2 en bijna 49,3 ct. 

 2. Garantieprijs uitbetalingsprijs

De loskoppeling van de biologische melkprijs, met die van de gangbare prijs in 2013, is voor de biologische melkveehouders heel goed uitgepakt. Deze Bio-toeslag is het verschil in garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sindsdien een spectaculaire groei door, met een top in 2016 met gemiddeld ca. 18 ct. Dit illustreert de relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk in die periode. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologisch, mede door de  gangbare prijs van weer enigszins genormaliseerd.

4. Bio toeslag

Marktperspectief omschakelaars

De markt voor biologische melk kende enkele zorgen, De  ruimte begin dit jaar voor nieuwe omschakelaars, is voor een groot deel weer ingevuld. Voor de lange termijn geven met name Eko Holland, Coöp Rouveen, Farmel en  Willig een positief geluid af.  Friesland Campina, traditioneel toch een belangrijke marktpartij voor de Biomelk en A-Ware zijn terughoudend. Welke perspectieven  de Green Deal vanuit de Europese Unie voor markt en de omschakeling biedt is nog onduidelijk.