Uitbetaalde Bio-melkprijs wijkt sterk af van de garantieprijs

Naast de garantieprijs van Friesland Campina, houdt Ekopart ook de jaarlijkse bedrijfsresultaten van biologische melkveehouders bij. Dat doet ze aan de hand van de fiscale boekhoudrappoten van haar studiegroepleden en die van DLV Rundveeadvies. Deze omvatten globaal ca 10% van de biologische melkveebedrijven. In onderstaande grafiek is het verschil tussen de garantieprijs en de gemiddelde uitbetaalde melkprijs vweergegeven.

2 1 Bio Garantieprijs en uitbetaalde prijs

In 2012 bleef de uitbetaalde melkprijs sterk achter bij de garantieprijs. Het is niet duidelijk meer wat daar de oorzaak van was. Tot 2015 was het verschil tussen de garantieprijs en de gem. uitbetaalde melkprijs verwaarloosbaar. Maar de laatste 4-5 jaar is hier een sterke kentering in gekomen. Oorzaak hiervan kan zijn dat de rekenwijze van de Garantieprijs door Friesland Campina is veranderd.

Wat de gemiddeld uitbetaalde melkprijs betreft: Hier zit, naast de Friesland Campina,  ook leveranties aan Eko Holland, Rouwveen en een enkele andere tussen. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uitbetaalde melkprijs zijn: Reinheid, Gehalten vet, eiwit en lactose, Verhouding zomer- en wintermelk. 

Bd bedrijven zijn, voor zover bekend, niet in de uitbetaalde gemiddelde melkprijs meegenopmen.

Landgoed Twickel: Biologisch biedt perspectief

Het grootste landgoed van Nederland, met de hoofdvestiging gesitueerd in Twente, biedt ruimte voor ca 50 boerderijen. Ekopart heeft voor drie van de pachtboerderijen en omschakelplan maar een biologische bedrijfsvoering gemaakt. Na een analyse van de huidige bedrijfsvoering; bedrijfsstructuur en management is een plan voor de toekomst gemaakt. De bedrijven zullen dan wel extensiever moeten worden dan nu het geval is. Mogelijk ontstaan hiervoor kansen, wanneer huidige pachter overwegen om hun bedrijf op termijn te beëindigen. Voor alle drie bedrijven is het bedrijfseconomisch perspectief voor de toekomst doorgerekend.foto twickel landschap

Lees meer...

Omschakelgroepen

Ekopart organiseerd in de stalperiode 2017- 2018 studiebijeenkomsten voor melkveebedrijven in omschakeling en voor degenen die dit sterk overwegen. Doel hierbij is op een effectieve manier kennis en ervaring uit te wisselen over technische en economische aandachtspunten, die bij de omschakeling om de hoek komen kijken. Ook wordt actief ingezet om voor de deelnemers een kennisnetwerk te ontwikkelen. Deze omschakelgroepen draaien in Groningen, Friesland (2 stuks) en Noord Holland.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Bodem en Bemesting
  • Voedervoorziening en Rantsoenering
  • Diergezondheid en Veebeheer
  • Bedrijfseconomie en strategie

 

Uitbetaling Ganzenschade: Biologische droge stofprijs 45 ct.

Het bestuur van het Faunafonds heeft de droge stofprijs 2016 voor biologische voorjaarsgras vastgesteld op 45 ct. per kg. Dit is gebaseerd op een nieuwe rekensystematiek voor de biologische landbouw. Daarmee is ze tegemoetgekomen aan de kritiek van bio-boeren op de prijsberekeningssystematiek van de voorgaande jaren.

Deze ging uit van gangbare voederwaardeprijzen, en werd gecorrigeerd met het prijsverschil tussen gangbare en biologische maïs (KWIN). Daartegen bestond veel bezwaar, de prijs was over het algemeen te laag, en fluctueerde aanzienlijk. Ook was er nauwelijks sprake van een goed biologisch maïshandel.

Algemeen kan gesteld worden dat de biologische bedrijven de schade compenseren door:

  • . Derving van de bedrijfsproductiviteit, minder vee, minder melk
  • . Aankoop biologisch krachtvoer
  • . Aankoop biologische ruwvoer in de vorm van grasbalen

Ekopart heeft afgelopen winter in opdracht van het Faunafonds en in nauw overleg met de biologisch veehouderijsector (Natuurweide en Feriening Biologyske Boeren Fryslan (FBBF)), een systematiek voorgesteld op basis van de actuele biologische mengvoerprijzen.

 

 

Lees meer...

Grote belangstelling voor omschakeling biologische melkveehouderij

In het afgelopen half jaar heeft Ekopart in ieder geval 6 grote informatiebijeenkomsten verzorgt. Op deze bijeenkomsten kwamen totaal ca 500 personen af, zeg maar 250 bedrijven. Dat is heel veel.

Ook voor individuele verkenning naar en advies voor de omschakeling biologische melkveehouderij is veel vraag. Ekopart heeft in de eerste 3 maanden van 2016, reeds 30 bedrijven bezocht of in de planning.

Doel:

  • - Advies over de kansen en mogelijkheden voor omschakeling
  • - Het calculeren wat de bedrijfseconomische perspectieven van omschakeling.

Verwacht wordt dat in ieder geval de helft van deze geadviseerde bedrijven zich dit voorjaar bij Skal aanmeldt voor certificering van het land.

Omdat Ekopart vooral in de noordelijke provincies en in het middel van het land actief is, moet er rekening mee gehouden worden dat er zich dit voorjaar totaal 30-50 bedrijven in omschakeling gaan. Dat komt neer op ca. 20-30 miljoen kg melk, die van de nieuwkomers tot 2018, op de markt kan koment.

Lees meer...