Premie voor melkvee van zeldzame rassen

Van 1 tot 30 september 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor melkvee van de zeldzame rundveerassen. Deze regeling die nu eind deze zomer opengaat is van toepassing op het jaar 2019. Begin 2021 zal voor 2020 subsidie kunnen worden aangevraagd en wanneer de invoering van het nieuwe GLB nog een jaar wordt uitgesteld is het mogelijk dat deze subsidie ook met een jaar verlengd wordt.  

De premie bedraagt € 150,- per gemiddeld aanwezige melkkoe.

K DSCF5259 kl

foto: Brandrode melkkoeien 

 

De premie is bedoeld voor de volgende rassen met de risicostatus 'bedreigd' (minder dan 3.000 volwassen vrouwelijke dieren): Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder, Roodbont Fries vee. Het dier is raszuiver wanneer de ouders, de grootouders en minstens een van de overgrootouders tot ditzelfde ras behoren (dus tenminste 87,5% raszuiver). De premie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk vrouwelijk rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken. Het gaat zowel om melk die wordt geleverd aan een zuivelonderneming als om zelfkazers. Zoogkoeien zijn van subsidie uitgesloten.  Meer info: St. Zeldzame Veerassen

Bezwaar bij faunaschade van 2de jaars-omschakel voedergewas op biologisch bedrijf succesvol gebleken.

Biologisch bedrijven, die in het voorjaar van het 2de omschakeljaar faunaschade in gewas voor eigen voervoorziening ondervinden, kunnen deze schade uitbetaald krijgen op basis van biologische tarieven. Dit is de uitkomst van een bezwaar aan het bij BIJ12-Faunazaken, Dit bezwaar is met succes ingediend door een naar biologisch in omschakeling zijnde melkveebedrijf. Het betrof hier schade door ganzenvraat op grasland. Het Faunafonds had de betreffende schade vastgesteld op de gangbare droge-stof tarieven. Tijdens een hoorzitting heeft de omschakelende ondernemer het bezwaar nader toegelicht. Met succes, zo blijkt nu.

Naar aanleiding hiervan heeft BIJ12-Faunazaken onlangs schriftelijk bevestigt, dat  in dergelijk geval het redelijk is de schade vast te stellen op basis van de biologische droge- stof-tarieven. Hiervoor heeft zij het schadebedrag gecorrigeerd.

Belangrijkste argument is dat het bedrijf inmiddels de veestapel in omschakeling heeft gebracht. De ontstane voertekorten, moet gecompenseerd met biologisch aangekocht veevoer. Het is namelijk niet mogelijk om gangbaar veevoer aan te kopen voor een biologische, dan wel naar biologisch omschakelende veestapel. Daarmee zou de veestapel bij het verstrekken van een rantsoen met gangbaar voer, door Skal, weer als gangbaar bestempeld worden. Dat zou een onevenredig en onterecht gevolg zijn, waardoor de schade voor het bedrijf nog aanzienlijk groter zou worden. In het kader van redelijkheid en billijkheid zou dit niet terecht zijn.

 Ganzen

Bio- melkveehouderij scoort hoog met milieuresultaten

Bio- melkveehouderij scoort hoog met milieuresultaten

Voor het eerst is er zicht op de gerealiseerde milieu-resultaten van biologische melkveebedrijven. Met dank en inzet van studiegroep deelnemers van Noord Nederland, die de Kringloopwijzer hebben opgesteld en naar Ekopart gestuurd, is er een goede analyse mogelijk. De gerealiseerde resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de Koeien & Kansen-bedrijven en die van een groep van 170 gangbare bedrijven van Vruchtbare kringloop Overijssel (2018). Ook is er gekeken naar de thans gehanteerde doel- dan wel streefwaarde van verschillende kengetallen van milieu- en maatschappelijke resultaten.

In onderstaande grafieken kunt u aflezen dat het Stikstof-overschot per ha, de Ammoniak(NH3)-uitstoot per ha en de Broeikasuitstoot (CO2-eq)per ha op biologische melkveebedrijven lager zijn dan die van de reguliere collega’s. Ook blijven ze ruim onder de doel- streeft waarden. Dit heeft alles te maken met de integrale aanpak binnen de bedrijfsvoering en het extensieve karakter ervan.

Wilt u het gehele artikel lezen. Dat kan, deze is gepubliceerd in het vakblad voor de biologische keten Ekoland 5-2020

1. Stikstofoverschot per ha 

3 NH3- uitstoot per ha

2. CO2 uitstoot per ha

 

Uitbetaalde Bio-melkprijs wijkt sterk af van de garantieprijs

Naast de garantieprijs van Friesland Campina, houdt Ekopart ook de jaarlijkse bedrijfsresultaten van biologische melkveehouders bij. Dat doet ze aan de hand van de fiscale boekhoudrappoten van haar studiegroepleden en die van DLV Rundveeadvies. Deze omvatten globaal ca 10% van de biologische melkveebedrijven. In onderstaande grafiek is het verschil tussen de garantieprijs en de gemiddelde uitbetaalde melkprijs vweergegeven.

2 1 Bio Garantieprijs en uitbetaalde prijs

In 2012 bleef de uitbetaalde melkprijs sterk achter bij de garantieprijs. Het is niet duidelijk meer wat daar de oorzaak van was. Tot 2015 was het verschil tussen de garantieprijs en de gem. uitbetaalde melkprijs verwaarloosbaar. Maar de laatste 4-5 jaar is hier een sterke kentering in gekomen. Oorzaak hiervan kan zijn dat de rekenwijze van de Garantieprijs door Friesland Campina is veranderd.

Wat de gemiddeld uitbetaalde melkprijs betreft: Hier zit, naast de Friesland Campina,  ook leveranties aan Eko Holland, Rouwveen en een enkele andere tussen. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uitbetaalde melkprijs zijn: Reinheid, Gehalten vet, eiwit en lactose, Verhouding zomer- en wintermelk. 

Bd bedrijven zijn, voor zover bekend, niet in de uitbetaalde gemiddelde melkprijs meegenopmen.

Landgoed Twickel: Biologisch biedt perspectief

Het grootste landgoed van Nederland, met de hoofdvestiging gesitueerd in Twente, biedt ruimte voor ca 50 boerderijen. Ekopart heeft voor drie van de pachtboerderijen en omschakelplan maar een biologische bedrijfsvoering gemaakt. Na een analyse van de huidige bedrijfsvoering; bedrijfsstructuur en management is een plan voor de toekomst gemaakt. De bedrijven zullen dan wel extensiever moeten worden dan nu het geval is. Mogelijk ontstaan hiervoor kansen, wanneer huidige pachter overwegen om hun bedrijf op termijn te beëindigen. Voor alle drie bedrijven is het bedrijfseconomisch perspectief voor de toekomst doorgerekend.foto twickel landschap

Lees meer...