Prognose Biologische melkveehouderij is gunstig


De ontwikkeling biologische melkveehouderij verloopt zeer rustig. En dat terwijl de martktperspectieven goed zijn. Er zijn in het afgelopen jaar slechts enkele omschakelende bedrijven bijgekomen. Het lijkt erop de relatief hoge gangbare melkprijs de prikkel voor omschakeling drukt. Belangrijk is echter ook de groeiende concurrentie om grond te verwerven. Zonder extensivering wordt omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering wel erg moeilijk. Tenslotte hebben enkele bedrijven besloten om te stoppen, dan wel om weer gangbaar te gaan produceren. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en is niet per definitie een financieel verstandige keuze. Toch zijn de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de biologische melkveehouderij niet zo somber als men wel denkt.

 

Heel veel biologisch bedrijven zijn hun stallen aan het vernieuwen.  Ook komt de nieuwe generatie in beeld, die in maatschap gaan om het bedrijf over te nemen. Dit geeft aan dat er investeringruime zit en dat er genoeg toekomstperspectieven zijn Deze nieuwe stallen krijgen allemaal een ruimere capaciteit dan voorheen. De ervaring leert dat dit leidt tot een ontwikkeling van de productiecapaciteit. Tegelijkertijd komen er nieuwe melkveebedrijven bij. De quotering komt in 2015 te vervallen en dat biedt kansen voor starters. En die zijn er. Nogal wat van deze bedrijven kiezen voor een biologische bedrijfvoering. Daar zijn diverse redenen voor maar belangrijk is dat de biologische markt deze nieuwkomers verwelkomt en nog afzet biedt. Heel belangrijk is dat verwacht wordt dat de biologiche melkprijs zichj de komende jaren kan handhaven. Er is geen sprake van overproductie en de markt blijft onveranderd goed. Bijkomend voordeel is dat de huidige biologische vleesprijzen heel goed zijn, wat ten gunste van de omzet en aanwas is. Ook de komende GLB-regelgeving valt voor biologische bedrijven wat gunstiger uit omdat deze extensiver zijn en relatief meer ha. hebben.