GLB-Toeslagen voor landbouw en natuur

In 2015 worden uw bedrijfstoeslagen, gebaseerd op betalingen uit het verleden, omgezet naar ha-toeslagen op landbouwgrond. In 2019 krijgt iedereen dezelfde waarde per ha. Tot die periode geldt een overgang. Aan deze toeslagen per hectare worden vergroeningseisen gekoppeld. Indien u hieraan voldoet wordt u daarvoor met extra toeslag beloond.

 

Vergroeningseisen zijn:

  • - Blijvend grasland behouden
  • - Gewasdiversificatie op bouwland (vrijstelling voor biologische bedrijven)
  • - 5% van areaal bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied (vrijstelling voor biologische bedrijven)

De te verwachten hoogte van de hectare- toeslag is € 260,-. Deze kan voor de vergroening verhoogd worden met ca. € 115,- per ha. (Totaal € 375,-).

Hectare- toeslagen zijn alleen bedoeld voor landbouwers, die toeslagrechten van uit het verleden hadden. Startende boeren kunnen een aanvraag doen op in aanmerking te komen voor deze steun.

 

Jonge agrariërs zijn belangrijk en kunnen als ze jonger zijn dan 41 jaar in aanmerking komen voor een extra betaling van € 50,- per ha (geldt voor de eerste 90 ha van het bedrijf).

 

Hoe zit het met natuurgrond: ha-toeslag of graasdierpremie

 

De betaling betreft de hectares landbouwgrond. Veel bedrijven hebben echter natuurgrond in agrarisch gebruik, met het doel natuur en landschapsbeheer. Veel van deze gronden kunnen ook in aanmerking komen voor de hectare- toeslag. Dit is afhankelijk van het natuurbeheertype, zeg maar de natuurdoelstelling van het perceel en de hieraan gekoppeld te verwachten beheer.

In onderstaand overzicht staat vermeld voor welke natuurbeheertypen van uw land u een de hectare- toeslag mag verwachten.

 

 

Als u natuurgronden beheerd dan is het erg belangrijk om na te gaan onder welk natuurbeheertype uw percelen vallen. Dit kunt u navragen bij uw contact/beheerder van de natuurorganisatie van wie de percelen zijn. Ook kunt u de beheertypen van uw gronden vinden via de natuurbeheerplannen van de provincie. Om misverstanden te voorkomen de provincie heeft geen andere invloed op uitbetaling van GLB-gelden. Dit is namelijk een landelijke regeling.

 

Graasdierpremie

Op de percelen waar u geen mogelijkheid hebt om ha-toeslag te ontvangen, kunt u toch een vergoeding aanvragen. Op veel van deze gronden wordt vee ingezet voor de begrazing.  Als u  rundvee en /of schapen op de gronden hebt lopen, kan u voor een graasdierpremie in aanmerking komen.

De uitbetaling hiervan is gebaseerd op het aantal stuks rundvee, ouder dan 2 jaar.  Dat is inclusief jongvee en stieren, waarvoor geen premie wordt uitbetaald. Voor schapen is de uitbetaling gebaseerd op het aantal schapen ouder dan 1 jaar. Voor lammeren wordt geen premie uitbetaald. 

 

 

In de praktijk zult u in veel gevallen over zowel landbouwgrond- als natuurgrond beschikken. In die situatie zal de graasdierpremie gecorrigeerd worden op het aantal ha landbouwgrond, waarvoor u een ha-toeslag ontvangt.

 

 

Voor natuurorganisaties

Organisaties die niet aangemerkt kunnen worden als agrarische ondernemers zijn uitgesloten van deelname aan het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dat zijn onder andere:

  • - Overheden
  • - Staatsbosbeheer
  • - Waterschappen
  • - Vastgoedondernemingen
  • - Recreatie- en sportbedrijven

 

Voor deze instellingen en organisaties liggen goede mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan met agrarische ondernemingen. Verantwoord beheer tegen een schappelijke prijs kan een win- win situatie opleveren.

 

Voor meer informatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: