Biologische beweidingsproject in natuurgebied “Het Guisveld” te Westzaan

Nauwe samenwerking tussen biologische melkveehouders en Staatsbosbeheer

Het Guisveld omvat 250 ha veenweiden. Op ca. van 40 ha hiervan wordt het beheer van. Staatbosbeheer overgenomen door enkele biologische veehouders uit de omgeving. Het betreft hier vaarland en het is slechts toegankelijk per boot. Ze brengen vee in om het gebied te beweiden. Het is een unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de veehouders. Op basis van ervaringen kan het areaal in de toekomst groeien.

Guisveld2

De dieren worden in kleine koppels in de loop van mei, afhankelijk van grasgroei en weidevogelbroedsels, in het gebied gebracht. Het blijkt dat weidevogels voorkeur hebben voor bepaalde percelen. Daar waar geen vogels zijn, kan eerder worden ingeschaard. Zijn er wel weidevogels, dan worden er minder dieren ingeschaard of ze komen er later in. Staatsbosbeheer gaat uit van een geleidelijke inbreng van vee in het gebied, waarbij het beweidingschema afhankelijk is van grasgroei en nestdruk. De veehouders brengen de dieren tot de deur, in dit geval tot de boot. Vanaf dat moment neemt Staatsbosbeheer het over. Ze brengt de dieren in het gebied en zorgt voor het omweiden. Het toezicht op het vee blijft voor verantwoording van de veehouder, maar heeft gezamenlijke aandacht.

In de loop van september/oktober wordt, afhankelijk van de grasgroei en het weer de dieren weer uit het gebied gehaald. 

  

Onder begeleiding van Ekopart, zijn afgelopen winter de uitgangspunten voor de samenwerking besproken en zijn er goede afspraken gemaakt.

 •  Gaan voor een meerjarige samenwerking, geformuleerd in een op te stellen. intentieverklaring. Er wordt gestart met een 1-jarig pachtcontract.
 •  De veestapel wordt ingezet met het doel natuur- en landschapsbeheer.
 •  Het vee komt in het voorjaar op percelen als weidevogels er geen last van hebben. In overleg met SBB (deze heeft regie) m.b.t. welk perceel en wanneer.
 •  Veebezetting  gemiddelde 1,2 gve gedurende alle beweidingsmaanden
 •  Er moet een zeker rendement gerealiseerd kunnen worden en de risico’s voor de veestapel moeten beperkt blijven .
 •  Biologisch beheer van het gebied en het vee De percelen worden bij Skal aangemeld.

Perspectief voor een win-win situatie

 • Staatsbosbeheer niet zelf geen veestapel aan te houden.
 • De agrarische ondernemers kunnen op basis van hun kennis en ervaring een optimaler veebeheer realiseren.
 • Het vee afkomstig van biologische bedrijven zijn v.w.b. type en ras (meer dubbeldoel) beter toegerust op de gebied.
 • Er wordt via het beheer een actieve verbinding gelegd met omliggende biologische melkveebedrijven, het natuurbehoud en ontwikkeling en de bezoekers aan het gebied. 
 • Biologisch beheer van het gebied biedt mogelijkheden om vee op de biologische markt af te zetten.  

  - Dit kan een meerprijs van ca. 10-15% opleveren zonder dat hier veel extra kosten tegenover gesteld worden. 

  - Er is in de biologische markt behoefte aan uitstoot van melkvee, dat 1-2 maanden kan groeien in een weide.

 •  Het sluit nauw aan bij de beleidsdoelstelling van provincie Noord Holland om het biologisch areaal in de provincie te ontwikkelen.

Guisveld1