Bezwaar bij faunaschade van 2de jaars-omschakel voedergewas op biologisch bedrijf succesvol gebleken.

Biologisch bedrijven, die in het voorjaar van het 2de omschakeljaar faunaschade in gewas voor eigen voervoorziening ondervinden, kunnen deze schade uitbetaald krijgen op basis van biologische tarieven. Dit is de uitkomst van een bezwaar aan het bij BIJ12-Faunazaken, Dit bezwaar is met succes ingediend door een naar biologisch in omschakeling zijnde melkveebedrijf. Het betrof hier schade door ganzenvraat op grasland. Het Faunafonds had de betreffende schade vastgesteld op de gangbare droge-stof tarieven. Tijdens een hoorzitting heeft de omschakelende ondernemer het bezwaar nader toegelicht. Met succes, zo blijkt nu.

Naar aanleiding hiervan heeft BIJ12-Faunazaken onlangs schriftelijk bevestigt, dat  in dergelijk geval het redelijk is de schade vast te stellen op basis van de biologische droge- stof-tarieven. Hiervoor heeft zij het schadebedrag gecorrigeerd.

Belangrijkste argument is dat het bedrijf inmiddels de veestapel in omschakeling heeft gebracht. De ontstane voertekorten, moet gecompenseerd met biologisch aangekocht veevoer. Het is namelijk niet mogelijk om gangbaar veevoer aan te kopen voor een biologische, dan wel naar biologisch omschakelende veestapel. Daarmee zou de veestapel bij het verstrekken van een rantsoen met gangbaar voer, door Skal, weer als gangbaar bestempeld worden. Dat zou een onevenredig en onterecht gevolg zijn, waardoor de schade voor het bedrijf nog aanzienlijk groter zou worden. In het kader van redelijkheid en billijkheid zou dit niet terecht zijn.

 Ganzen