Archief: Mineralenbeheer biologische landbouw

In de periode 1996 tot en met 1998 zijn op voor een groot aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven mineralenbalansen opgesteld. Dit werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij. Doel van het onderzoek van om na te gaan welke resultaten een mineralenboekhouding bij biologische beheer zou opleveren en welke knelpunten het toenmalige mest- den ammoniakwet voor de biologische landbouw konden opleveren.

Nu in 2010 zijn de toen voorgenomen normen nog vrij actueel. Aangezien het profiel van de biologische bedrijven zich voorwat bereft de veehouderij en akker-tuinbouw in volle grond nietingrijpend veranderd, mag verwacht worden dat het mineralen-beheer redelijk goed op orde, tot zeer goed is. DLV Biologische Landbouw , met Kees Water als projectleider, voerde dit 3 jarige project uit.

In het eindrapport is geconcludeerd dat de biologische landbouw in die periode over het algemeen niets hoefde te vrezen vande voorgenomen eindnormen, die de overheid wilde stellen voor

de periode 2008-2010. De meeste bedrijven voldeden in die periode, met gemiddelde 28 kg N-overschot per ha, reeds ruimschoots aan de eindnormen voor nitraat. Het fosfaatoverschot lag met een gemiddelde van 23 kg P2O5 per ha, vrijwel op de eindnorm van 20 kg PrO5 per ha. De fosfaataanvoer bedroeg in die periode gemiddeld 63 kg per ha, terwijl de eindnorm op 80 kg per ha was vastgesteld. Gebleken is dat met name de melkveehouderij bedrijven goed scoorden. De akker- en tuinbouwbedrijven bleken meer moeite te hebben om aan de vooralde fosfaat-normen te voldoen. Ook is gekeken naar de effecten op de nitraatrichtlijn van 50 ml NO3/liter in het grondwater. De biologische landbouw bleef in die periode binnen de bandbreedte van het miliekundig  stikstofoverschot van de verschillende grondsoorten, die was vastgesteld voor deze nitraatnorm. Verwacht werd wel dat op nitraatgevoelige droge zandgronden de biologische landbouw aandacht zou moeten geven aan maatregelen ter voorkoming van uitspoeling.

Het gehele eindrapport "Introductie Mineralenboekhouding voor Biologische Landbouwbedrijven" is nu voor het eerst te downloaden. Ook een fraaie uitgave voorlichtingsboekje "Biologische Landbouw, recept voor goed mineralenbeheer", dat naar aanleiding van dit onderzoek aan de deelnemers is verstrekt , kunt u hier downloaden.