Presentatie van milieuresultaat in CO2 per ha.

Belangrijke aanbeveling voor de Kringloopwijzer

De presentatie van de CO2-uitstoott per ton meetmelk* door melkveebedrijven geeft geen goed beeld van het werkelijke milieuresulaat. CO2 is gasvormig en de hoge uitstoot heeft mondiaal een sterke negatieve invloed heeft op de omgeving. Er zijn heel veel maatschappelijke argumenten om het aandeel CO2 terug te dringen. Hierop wordt ondertussen wereldwijd beleid op gemaakt.

De melkveehouderij kan/moet  hier ook haar steentje aan bijdragen. En dat kan. De Kringloopwijzer is hierbij een bruikbaar instrument gebleken, om de uitstoot op de melkveebedrijven inzichtelijk te maken. Milieutechnisch zou deze dan wel gepresenteerd moeten worden met kengetal: CO2-uitstoot per ha.

Ter illustratie. Bij analyse van de CO2 uitstoot door Groninger bedrijven bleek dat de CO2- op meetmelkniveau zich in positieve zin ontwikkelde naar lagere waarden. Dat werd mogelijk veroorzaakt door: een hogere melkproductie per koe en/of meer koeien per ha. Tegelijkertijd bleek echter dat de uitstoot op ha-niveau hoger werd. Dat is te verklaren dat er waarschijnlijk meer (meet)melk per ha werd geproduceerd. Milieutechnisch is dit een achteruitgang.

Met het beleidsvoornemen van Minister Schouten om de melkveehouderij natuur-inclusiever te laten produceren, hoort ook een check op de ontwikkeling van de milieuresultaten. Want dit is immers de aanleiding voor dit beleid geweest. Naast het beperken van de stikstof- overschot, de NH3-uitstoot, is de CO2-uitstoot de 3de belangrijkste kengetal. Maar wel op ha-niveau.

In alle 3 gevallen geldt dat de kengetallen alleen afnemen als de bedrijfsvoering extensiever wordt en minder afhankelijk van input van grondstoffen buiten het bedrijf. Dit wordt goed in beeld gebracht door de resultaten van de biologische melkveebedrijven te vergelijken met resp. de Koeien & Kansen –bedrijven en de Vruchtbare Kringloopbedrijven in Overijsel (2018).

2. CO2 uitstoot per ha

Een eerste stap zou zijn, maar zeer belangrijke, is om alle kengetallen in de Kringloopwijzer die de milieuresultaten weergeven, (ook) in kengetallen per ha worden vermeld.

*Dit kengetal CO2-uitstoot per ton meetmelk is door de zuivelsector ingebracht om de milieuresultaat voor de productie van melk, via het winkelschap, met de consument te communiceren. Daarmee is het een kengetal voor marketing.