Biologische melkprijs en markt- update 2020

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Terugkijkend op 2019 heeft de Bio-melkprijs, ondanks de korte druk op de prijs in de zomer, zich redelijk goed te kunnen handhaven. Met het grote aantal omschakelaars van 2016, die in 2018 volop zijn gaan leveren, was rekening gehouden met een lagere prijsvorming. Dat is uiteindelijk meegevallen. De gemiddelde Bio-garantieprijs voldoet met 47,5 ct. aan de verwachting van begin dit jaar.  Door het opnieuw droge voorjaar in 2019, is de melkaanvoer toch weer wat lager dan vooraf was ingeschat.  De verwachting dat de prijs aan het eind van 2019 zich zal handhaven is uitgekomen. Een plus voor de wintertoeslag is er niet van gekomen. 

Ondertussen begon de bio-melkprijs ook in 2020 stabiel, zoals dit de jaren het geval is.  De garantieprijs in januari 2020 lag op het niveau van die van 2019. Er zijn in 2019 niet veel niet veel nieuw-omschakelende bedrijven op de markt gekomen. Toch zakte de prijs in april en mei naar 45,0 ct. Maar heeft nu een licht herstel naar 45,5 ct. Dat is 3,0 ct lager als in 2019. Ook de gangbare melkprijs liet eind 2019 en begin 2020 een rustig beeld zien. Maar ook deze verloor in april en mei 2,25 ct per kg. In tegenstelling tot de Bio-prijs is deze met o,5 ct gezakt naar 32,4 ct. 

1. Melkprijs Bio GB laatste jaar

Corona-effect

De komende periode moet blijken welk effect de Corona-pandemie heeft op de markt en daarmee op de melkprijs. Van een ernstige terugval van de gangbare melkprijs is nog geen sprake. Er blijven wel zorgen, omdat deze sterk afhankelijk is van het exportvolume. De wereldhandel ondervindt veel last.  De langetermijnprognose tot 2030 blijft echter volgens deskundigen uit de zuivelsector ongewijzigd: 36 ct per kg melk. Dat moet vertrouwen geven. Let wel, dit betreft de garantieprijs, normaal gesproken ligt de uitbetalingsprijs tussen de 1,0 en 1,5 ct hoger. Het effect voor de biologische melk voor deze zomer is lastig te voorspellen, omdat deze immers voor een overgroot deel de zuivelmarkt in Nederland bediend. Verwcht wordt dat veel mensen dit jaar, voor vakantie, niet naar het buitenland gaan. 

 

Traditioneel komt de Bio-prijs in april-juni vaak onder druk, omdat er bij aanvang van de weideperiode er meer melk op de markt komt. De koeien reageren vaak goed op het verse gras. Dat bleek dit jaar ook het geval. Daarnaast komt er meer melk van voorjaars-afkalvende veestapels. Eko Holland heeft daarom in maart een productie-allert afgegeven, met het verzoek om de productie waar mogelijk te beperken. De leden hebben hier goed gehoor aangegeven. Toch is de verwachtte uitbetalingsprijs iets gedaald naar ruim 49 ct.

5. Eko Holland

Friesland Campina en A-ware zijn in april niet meegegaan in dit allert.

Onduidelijk blijft  wat er in de zomerperiode met de Bio-prijs gebeurd, nu naar verwachting veel mensen niet naar het buitenland op vakantie gaan. 

 1. GB Bio melkoprijs 2013 heden

De gemiddelde reguliere garantieprijs kwam in het lopende jaar uit op 35,7 ct per kg. Het bio-prijsverschil komt uit het lopende jaar uit op ca.12, ct. per kg melk.

De loskoppeling van de biologische melkprijs, met die van de gangbare prijsin 2013, is voor de biologische melkveehouders heel goed uitgepakt.

Deze Bio-toeslag is het verschil in garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sindsdien een spectaculaire groei door, met een top in 2016 met gemiddeld ca. 18 ct. Dit illustreerd de relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologisch, mede door de  gangbare prijs van weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil komt in 2017 en 2018 toch nog uit op ca. 12 ct.  Ook thans is de Bio-toeslag op dit niveau.

De Bio-prijs schommelt de laatste 5 jaar tussen de 47,5 en bijna 49,3 ct. 

4. Bio toeslag

Marktperspectief omschakelaars

De markt voor biologische melk kende enkele zorgen, maar in dit nieuwe jaar is er weer ruimte voor nieuwe omschakelaars. Met name Eko Holland heeft te kennen gegeven ruimte te hebben voor het ontvangen van melk van nieuwe omschakelaars. En ook Coöp Rouveen kan door verloop nog enkele omschakelaars ontvangen. Omdat uit het eigen ledenbestand onvoldoende wordt aangevuld zoeken ze nieuwe bio-leden. Tenslotte ziet Farmel goede groeimogelijkheden en geeft aan Willig ook een positief geluid voor de langere termijn . Friesland Campina, traditioneel toch een belangrijke marktpartij voor de Biomelk heeft te kennen gegeven om tot en met 2020 geen extra omschakelende bedrijven aan te nemen. Ook A-Ware is wat terughoudend. De markt biedt op korte termijn redelijk goede kansen, maar mogelijk moet er bereidheid zijn om met nieuwe afnemers  in zee te gaan.