Biologische melkprijs en markt- update 2018

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Dit jaar 2018, is goed begonnen en de Bio-melkprijs lijkt zich, ondanks de druk op de prijs van deze zomer, redelijk goed te kunnen handhaven. Uitzondering vormde de maand augustus, maar de prijs in september herstelde al snel. De prijs ligt thans ca 2 ct lager als in 2017, maar is vergelijkbaar met 2015 en 2016.

5 Garantieprijs jaar

De gemiddelde Bio-garantieprijs voldoet met 47,6 ct. ruimschoots aan de verwachting van begin dit jaar. Door de droge zomer is de melkaanvoer lager dan vooraf was ingeschat. Verwacht mag worden dat de prijs de komende maanden toeneemt. Het prijsverschil met gangbaar is in september ongeveer 10 ct. en gemiddeld over 2018 is dit 12,5 ct.

 3 Bio GB gemiddelde prijs 9 18

 De gemiddelde reguliere melkprijs kwam in 2017 uit op bijna 38 ct en dat lag bijna 10ct. boven 2016. In januari 2018 viel de prijs sterk terug, maar lijkt zich nu te stabiliseren op 35-36 ct ct.

 De gemiddelde biologische melk laat over de laatste 5 jaar een stabiele prijsvorming zien van rond de 48 ct, maar moest deze zomer hierop toch wat toegeven. Dit lijkt een gevolg van het grote aantal omschakelaars van 2016, die dit jaar volop zijn gaan leveren.

1 GB Bio melkprijs 9 18

Let wel: dit betreft de garantieprijs, waar voor de uitbetalingsprijs nog ca. 1-1,5 ct. bijgekomen kan zijn. 

De Bio-toeslag is het verschil in Garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sinds najaar 2014 een spectaculaire groei door, met een top in 2016 met gemiddeld ca. 18 ct. Dit illustreerde een relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologische, mede door de goede gangbare prijs van  weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil is in 2017 toch nog uitgekomen op ruim 12 ct.  Dit komt vooral doordat de Bio-prijs zich deze zomer spectaculair heeft hersteld. Het prijsverschil in 2018 lijkt thans gemiddeld op ca 12 ct uit te kunnen komen.

4 Bio toeslag 9 18

Mede op basis van de stabiele ontwikkeling van de biologische melkprijs, hebben de banken hun beleid m.b.t de Bio-toeslag in het begin van de zomer verruimd. Ze rekenen thans met 47 ct voor een gemiddelde Bio melkprijs, hetgeen overeenkomt met de huidge garantieprijs. 

Bodembeoordeling Noord Holland - eerste ervaringen

In oktober 2017 is gestart met een intensieve training bodemcoaching in Noord Holland. Deze werd verzorgt door Coen ter Berg en was zeer praktisch van aard. In mei van dit jaar is het Landbouwportaal Noord Holland gestart en konden de landbouwbedrijven zich voor duurzaam bodembeheer, aanmelden voor een bodembeoordeling (de bodem APK).  Inmiddels hebben ca 100 bedrijven zich hiervoor ingeschreven. Het meerendeel boven het IJ.  De teller van Ekopart staat inmiddeels op 13 beoordelingen.

foto FdeW klein

Ondanks de erg droge zomerperiode was er genoeg te zien.

Er ontstaat inmiddels een goed beeld van de bodemsituatie onder de Noord Hollandse graslanden.  Vertrapping in november 2016 en begin april van dit jaar zijn sporen achter. Belangrijkste zorgenpunt lijkt echter de bodemverdichting in de de bodem op ca 15-25 cm. te zijn. Meestal wordt dit veroorzaakt door de mechanisatie. De intensief gebruik van percelen in combinatie met natte omstandigheden, gebruik van met zware machines, en te hoge bandendruk, zijn hier debet aan. Algemeen lijken veel bedrijven gevoelig voor dit probleem. Ongeveer 30% wil investeren in brede banden. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit zinvol is maar alleen in combinatie met een lage bandendruk.

De bezochte biologische bedrijven scoren met de bodemkwaliteit over het algemeen vrij goed tot goed. Hoewel ook zij niet in alle gevallen vrij zijn van verdichting. Wel zag ik bij de bio-bedrijven die ik bezocht , over het algemeen een goede beworteling naar de ondergrond en ruime aanwijzingen voor de aanwezigheid van wormen. Dat is niet zo gek met een relatief extensief beheer en nadruk op organische bemesting. 

De veehouders zijn over het algemeen positief over de coaching, Normaal wordt er geen profielkuil gegraven en weet men op welke kenmerken men moet letten. 

Leren van Biologische landbouw: Bij natuur inclusief boeren, hoort een eigen verdienmodel

Terecht wordt aandacht gevraagd voor maatschappelijke waarden bij de productie van ons voedsel. Doel van deze termen is het ontwikkelen van bewustwording, dat landbouw meer is als alleen een economisch productiemodel. De overheid is hierbij vaak de initiatiefnemer. Men wil richting geven. Maar ondersteunende wetgeving, dan wel financiële steun om structurele veranderingsprocessen te bevorderen, ontbreekt. En dat is jammer.
Intensivering levert meer maatschappelijke schade op
De landbouw in Nederland en de zuivelsector in bijzonder,heeft zicht ontwikkeld op basis van een verdienmodel op basis van wereldmarktprijzen. Om hier een toonaangevende rol in te spelen is/was het noodzakelijk om zeer efficiënt om te gaan met de productiemiddelen. Voor het grondgebruik en het vee betekende dit zo veel mogelijk produceren per ha en per koe. De Nederlandse landbouw is daardoor zeer intensief geworden. En daar zit nu net het probleem. Er is geen prominente ruimte meer voor zaken als biodiversiteit, natuurbeheer, dierwelzijn, voedselkwaliteit en milieuvraagstukken. Kortom: het bedrijfseconomisch perspectief op basis van de marktprijzen, biedt te weinig ruimte.

Model extensief biodiversiteit melkprijs en markt
Bij extensiveren hoort een ander verdienmodel

Agrarische ondernemers die hun bedrijf serieus willen ontwikkelen naar natuur inclusieve bedrijfsvoering, moeten bereid zijn om te extensiveren. Maar het moet ook mogelijk zijn, want dat kost geld. Daarom kan dat alleen als hierbij ook een bedrijfseconomisch perspectief wordt geboden. Dat kan in de vorm van subsidies zoals deze nu bestaan: toeslagen via GLB en ha-vergoeding voor natuurbeheer. Tijdelijk biedt dat goede perspectieven en is een goed stuurmiddel. Beter is het om de reële kosten in de productprijs te verwerken.

Lees meer...

Rendement botanisch beheer door veehouders geïnventariseerd

Zeven (Melk)veehouders in het Vechtplassengebied, beheren al jarenlang, via pacht van Natuurmonumenten, totaal ongeveer 260 ha botanisch-natuurland. Meestal is dit kruiden en faunarijk land, maar vaak met ambitie de natuur te versterken. Het zijn veengronden, soms met een laagje klei. Het is laag en nat land. Afgelopen winter zijn hun ervaringen met het gebruik en het bedrijfsrendement geïnventariseerd. Dit leverde interessante informatie op. 

Lees meer...

APK-Bodem, Ekopart actief als bodemcoach

Vorige maand kreeg Kees Water van Ekopart, het Bodemcoach-certificaat overhandigd door de Agrarische Natuur Vereniging "Water Land en Dijken". Dit was de positieve afsluiting van een opleidingstraject afgelopen winter. Tevens is dit de start van het verzorgen van coaching aan agrarische bedrijven in Noord Holland. Hij is hier inmiddels al volop mee aan de slag. Verschillende partijen in Noord Holland hebben de handen ineen geslagen om de de kennis van de bodem en het beheer van het water, in de landbouw te versterken. Provincie Noord Holland, Het Hoogheemraadschap, LTO en de Agrarische Natuurvereningingen, werken hierbij samen. Want de bodem is de basis van een landbouwbedrijf. Een goed beheer is nodig voor een optimale productkwaliteit, een beter bedrijfsresultaat en goed beheer van de kwaliteit oppervlaktewater. In seizoen 2018-2019 is hiermee ruimte om op 80 veebedrijven deze coaching kosteloos aan te bieden.  De coach gaat samen met de ondernemer het land in, naar een perceel waar iets loos lijkt te zijn. Hoe staat het gewas erbij, hoe is de ontwatering en wat is de conditie van de bodem.  Er wordt een APK van de bodem uitgevoerd. Dit leidt tot een lijst met aanbevelingen voor het bedrijf. Ook is de ondernemer in staat gesteld zelf iets meer over de bodem te leren. Wilt u ook een Bodem-APK en bent gevestigd in Noord Holland, meldt u dan aan via: Portaal Landbouw Noord Holland. Ook voor ondersteuning dan wel subsidie voor Erfafspoeling en Duurzaam beheer van oevers kunt u hier terecht