Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland - Project Biologisch Ondernemen Noord Holland, 2009-2011

Provincie Noord Holland beschouwt de ontwikkeling van het biologisch areaal als een belangrijk speerpunt in haar beleid om de provincie duurzamer te beheren. De biologische landbouw voert een actief duurzaam beheer uit en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie naar de overige agrarische sectoren. Ekopart ondersteund dit ambitieus beleid door praktische kennis en advies aan te bieden

  • Praktische kennis om beleid te ontwikkelen en deze te ondersteunen
  • Keukentafelgesprekken met geïnteresseerde veehouders
  • Maken van omschakelplannen
  • Het organiseren van groepsbijeenkomsten
  • Ondersteuning van de ketenpartijen
  • Overleg voeren met grondbeherende organisaties:
  • Groene Gronden

Het project is in 2009 gestart en loopt tot 2012. De verwachting is dat dit op basis van de gerealiseerde resultaten een vervolg krijgt.

Meer informatie over het provinciaal beleid m.b.t. de biologische ondernemen kunt u vinden via de website van NH.