Opdrachtgevers

Provincie Friesland- Plan beheer van Boerderij "Aankoop de Winter".

Provincie Friesland heeft enige jaren geleden nabij Buitenpost een boerderij aangekocht, met het doel natuur- en landschap in de Twijzelermieden te beheren en ontwikkelen. Het betreft de "Aankoop de Winter", met ca 100 ha grasland. Het bedrijf en de percelen liggen tussen 2 natuurgebieden met hoog water. Gepland is dat de aangekochte landbouwpercelen worden omgezet naar natuurgrond. De grondwaterstand zal, naar een nader te bepalen peil worden verhoogd worden verhoogd. Ekopart heeft een verkenning gemaakt om het beheer van de boerderij met biologisch melkveebedrijf te realiseren. Hiervoor is een model opgesteld voor een zelfstandige boerderij en een model waarbij de perclen toegevoegd worden aan een omschakelend bedrijf in de omgeving. In de modellen zijn de technische uitgangspunten en de bedrijfseconomische resultaten doorgerekend.

In 2014 heeft Ekopart een nader onderzoek verricht om na te gaan bij welk grondwaterpeil het bedrijfseconomisch nog verantwoord is, om het beheer middels een biologisch melkveehouderij uit te voeren.