Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland, Gebiedsontwikkeling Harger- en Pettemer Polder

De Harger- en Pettemer Polder (HPP) is gelegen achter de Hondsbosche Zeewering en omvat ruim 400 ha grasland.

De HPP is in het kader van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en het Natura 2000 beleid aangewezen als natuurgebied. Provincie Noord Holland heeft Sweco hiervoor opdracht gegeven om samen met de agrarische ondernemers in het gebied en Natuurmonumenten, hiervoor een eigendoms- en gebruiksplan op te stellen. Ten behoeve van de agrarische ondernemers in het gebied heeft de provincie voor hen enkele belangrijke de uitgangspuntendie geformleerd:

- Versterking van de duurzaamheid van de ondernemingen in het gebied vindt plaats met behulp van een adviestraject duurzame landbouw voor de deelnemers aan het proces en door versterking van de agrarische structuur in combinatie met de natuurdoelstelling voor het gebied.
- Eigendom- en gebruiksplan mag niet leiden tot een verslechtering van de levensvatbaarheid van de agrarische bedrijven in de Harger- en Pettemerpolder, die niet aan het gebiedsproces meedoen.

Ekopart is als onafhankelijk bureau gevraagd om de agrarisch ondernemers in de polder, bij dit te ontwikkelen gebiedsplan, met raad en daad bij te staan.