Opdrachtgevers

Provincie Friesland- Kansrijk veeweidegebied Aldeboarn-de Deelen

Provincie Friesland- Kansrijk veeweidegebied Aldeboarn-de Deelen

Op initiatief van 14 melkveebedrijven in het Kansrijk veenweidegebied Aldeboarn- de Deelen, heeft provincie Friesland opdracht gegeven om samen met 3 voorbeeldbedrijven de toekomstige perspectieven voor hun bedrijf door te rekenen. Doel is om inzicht voor de bedrijven te krijgen in de langetermijneffecten van een verminderde drooglegging. Ook wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om via aanpassingen in de bedrijfsvoering en/of compensatiemaatregelen voor maatschappelijke diensten de nadelige effecten te corrigeren.

In deze doorrekening wordt uitgegaan van 3 scenario’s,

  1. Het huidige waterpeil wordt bij bodemdaling geïndexeerd, zodat de drooglegging gelijk blijft
  2. Het huidige waterpeil wordt gefixeerd, zodat de drooglegging jaarlijks afneemt.
  3. Het huidige waterpeil wordt actief verhoogd, zodat de drooglegging direct afneemt.

Duidelijk is dat bij scenario 2 en 3 de schade door vernatting zal toenemen. Nagegaan wordt hoeveel deze wordt en welke effect dit heeft op deze 3 voorbeeldbedrijven. Ook wordt nagegaan welke mogelijkheden de ondernemers hebben en/of krijgen om deze extra schade te kunnen compenseren middels verdoedingen, dan wel nieuwe functies binnen hun bedrijf.