Opdrachtgevers

Provincie Friesland- Doorrekening Casestudie Kansrijk Gebied Aldeboarn- De Deelen

Doorrekening Casestudie Kansrijk Gebied Aldeboarn- De Deelen

3 agrarische bedrijven – 3 scenario’s: 

Uitgevoerd in opdracht van Provincie Friesland en op initiatief van en in nauwe samenwerking met projectteam Aldeboarn/De Deelen

De aanleiding is tweeledig
1. Vanuit het Uitvoeringsprogramma voor de Friese Veenweidevisie (UP 18/19) van provincie en waterschap. Hierin een deskstudie aangekondigd naar nieuwe bedrijfsmodellen voor nat veen, met integratie van verschillende innovaties en andere ambities, zoals: meer biodiversiteit / landschapswaarden, grondgebondenheid, het sluiten van kringlopen.
Vanuit Kansrijk Gebied Aldeboarn/de Deelen, waar men i.s.m. een 14-tal agrarische bedrijven was gestart met een Casestudie om de (financiële) consequenties te onderzoeken van (vrijwillige) peilverhoging in peilvak De Mieden- Gersloot, ten noorden en oosten van Natura 2000 De Deelen.
2. Peilverhoging heeft invloed op de economische perspectieven van de aanwezige landbouwbedrijven en dus is het zaak om - enerzijds - de nadelige economische gevolgen van peilverhoging in kaart te brengen en - anderzijds - verdienmodellen en maatregelen in kaart te brengen die deze nadelige gevolgen zouden kunnen neutraliseren. Vervolgens is de vraag: wat is er nodig om deze transitie te kunnen realiseren en wat betekent dit voor de inrichting van het gebied.
E.e.a. met het uiteindelijke doel om antwoord te krijgen op de vraag: hoe kunnen de boeren in Aldeboarn/De Deelen toekomstperspectief behoudenDe Doorrekening Casestudie draagt bij aan de volgende doelen:

Meer inzicht krijgen in:
Met welke combinatie van maatregelen een combinatie van doelen te realiseren is, zoals:
vertraging veenoxidatie/behoud van veen, grondgebondenheid,gezonde bodem, gesloten kringloop, meer biodiversiteit, mooier landschap, kunnen voldoen aan financiële verplichtingen, vergelijkbaar inkomen en toekomstperspectief voor het bedrijf.
1. De randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om deze bedrijfsmodellen in de praktijk te kunnen brengen voor een grotere groep boeren. Denk aan instrumenten als een operationeel systeem voor bijv. het beschikbaar komen van extra grond, vergoeding van ecosysteemdiensten (op langjarige basis of afkoop via afwaardering van grond, zoals Valuta voor Veen, operationele businessmodellen voor bijv. nieuwe zuivelstromen.
2.De stand van zaken m.b.t. deze randvoorwaarden, zodat we weten wat al wel of nog niet kan, op korte, middellange of langere termijn (resp. 1-2, 5, 10 jaar).

Met aanbevelingen van onderwerpen waaraan we met prioriteit moeten werken.
1. Bevorderen dat de benodigde instrumenten snel beschikbaar komen.
2. Stimuleren dat melkveehouders (de deelnemers aan project Aldeboarn/De Deelen en daarbuiten) daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met de kansrijke maatregelen.
3. De Doorrekening levert een aanpak op die elders gekopieerd kan worden.

De resultaten van de doorreking worden in een eindrapport gepresenteerd aan de opdrachtgever en de intiatiefnemers. De deelnemende bedrijven krijgen een eigen individuele rapportage van hun bedrijf