Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland, Vertrouwenspersoon voor agrariërs in Oostelijke Vechtplassengebied

Provincie Noord Holland heeft Ekopar verzocht om, daar waar gewenst, op te treden als vertrouwenspersoon voor agrarische ondernemers in het Oostelijk \Vechtplassengebied. Dit gebied ondergaat een sterke verandering tengevolge van het gebiedsproces, waarbij landbouwgrond wordt omgevormd naar natuur. Om de belangen voor de ondernemers in dit proces zorgvuldig te borgen kunnen ze kosteloos hulp inroepen.