Opdrachtgevers

Rendement botanisch beheer door veehouders geïnventariseerd

Zeven (Melk)veehouders in het Vechtplassengebied, beheren al jarenlang, via pacht van Natuurmonumenten, totaal ongeveer 260 ha botanisch-natuurland. Meestal is dit kruiden en faunarijk land, maar vaak met ambitie de natuur te versterken. Het zijn veengronden, soms met een laagje klei. Het is laag en nat land. Afgelopen winter zijn hun ervaringen met het gebruik en het bedrijfsrendement geïnventariseerd. Dit leverde interessante informatie op. 

 

 Over het algemeen wordt er als volgt beheerd:

  • Dat er op deze percelen geen mest uitgereden mag worden
  • De begrazing is beperkt tot ca 1 grootvee-eenheid per ha; meestal wordt dit met pinken en/of schapen uitgevoerd.
  • De beweidingsperiode is over het algemeen van mei t/m oktober
  • Er wordt gemaaid, meestal na 15 juni, Een 2de snede in de nazomer is vaak niet mogelijk door de draagkracht.
  • Het voer is over het algemeen niet geschikt voor melkvee en is bestemd voor schapen, pinken en paardenvoer.

De opbrengst

De veehouders schatten de opbrengst op gemiddeld ca. 3.500 kg droge stof per ha.

Dat is het vervoederbare deel, inclusief de opname via begrazing. De door de veehouders geschatte kwaliteit is met ca. 740 Vem/kg ds. zeer matig. Veel gewas wordt gebruikt voor strooisel, vercomposteerd of afgevoerd.

Arbeidsinzet

Voor het beheer wordt het werk zelf uitgevoerd of er wordt een loonwerker ingehuurd. Gemiddeld werd er in 2017 ca 6,8 uur per ha eigen arbeid, al dan niet met mechanisatie, ingezet.  Vooral het beweiden vraagt relatief veel eigen arbeid. Het loonwerk is in het financieel overzicht verwerkt.

Financieel resultaat

De oogst is berekend a 20,7 ct. per kg ds. Ook is de GLB-toeslag opgenomen. De bedrijven ontvingen geen beheervergoeding.

De totale opbrengst was gemiddeld: ca € 850,- per ha.

De kosten bestaan uit de pacht van gemiddeld € 160,- per ha en de loonwerkkosten. Ook zijn de kosten voor eigen arbeid en mechanisatie doorberekend. De totale kosten kwamen uit op gemiddeld: ca € 675,- per ha

Het financieel resultaat komt daarmee uit op ca € 175,- per ha. Verrekening van de GLB-gelden in de pachtprijs is dan ook niet zonder meer een logische stap.

Lees het complete artikel