Natuurinclusieve melkveehouderij: bedrijfseconomische resultaten

Op de website boer- en vogels zijn modellen gepubliceerd waarin nader ingegaan wordt op de bedrijfseconomische resultaten Natuurinclusieve melkveehouderij: 

 

Is de Bio-toeslag wel toereikend

 

Is het verdienmodel van de biologische melk eigenlijk wel duurzaam genoeg. Artikel in Ekoland januari 2017,

Ekopart verzameld, voor het 15de jaar de boekhoudrapporten van de biologische melkveehouderij. Dit biedt een verrassend inkijk in de financiële structuur en ontwikkeling van deze melkveehouders. In dit artikel wordt een analyse gemaakt van het verdienmodel voor de biologische melkveehouderij en de melkproductie in het bijzonder. Ekoland, januari 2017

OMSCHAKELEN: EEN DAPPERE KEUZE VOOR DUURZAAMHEID

Op de website van The Milkstory is in november 2016 een blog gepubliceerd, naar aanleiding van het grote aantal melkveebedrijven die in 2016 zijn omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering

Biologisch Ondernemen zuivel en vlees, 2011

Omschakelbrochuren bestemd voor (melk)veehouders

Artikel: Met biologisch is een goede boterham te verdienen

Ontwikkeling van een biologische melkprijs

Artikel in Ekoland (juni 2011): Ontwikkeling biologische melkprijs wordt belangrijker.

Website Groene Gronden

Groene Gronden is een initiatief om "losse gronden" beschikbaar te krijgen voor de ontwikkeling van de biologische landbouw. Het concept is door Ekopart in 2010-2011 ontwikkeld.

 

Pleidooi duurzaam grondgebruik

Landbouwdeskundigen houden pleidooi voor duurzaam grondgebruik, een interview door R. Burgers in 'Voorgrond' voorjaar 2011.

Studieclubs Biozuivel

Artikel in Ekoland juni 2009: 'Studieclubs biozuivel bekijken ontwikkelingen, opbrengsten en kosten'

Quickscan biologische melkveehouderij

Ekopart heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Quickscan biologische melkveehouderij (2009).

Programma kosprijscalculatie melk

In 2008 heef Ekopart een rekenprogramma ontwikkeld voor de kosprijscalculatie van melk, gebaseerd op het Management Analyse programma van Ekopart.

Onwikkeling van de Bio-Barometer

De bio-barometer geeft een globaal beeld of omschakeling naar biologisch perspectief biedt voor een melkveehouder.

Ontwikkeling van de kaascalculator

In 2008 is de kaascalculator ontwikkeld. Dit is een programma voor de verkoopprijs van boerenkaas. Het berekent het rendement voor zelfkazende melkveehouderijbedrijven (niet digitaal beschikbaar).

Website Ekopart

Sinds 2008 is de website van Ekopart in lucht

Kostprijsbenadering Bio-melk

Kostprijsbenadering van biologische melk in opdracht van Eko Holland.

Kostprijs biologische melk

In 2010 is een praktische kostprijs berekend door WUR-Live Stock Research. Hierbij werd gebruik gemaakt van de door Ekopart aangeleverde uitgangspunten van een gemiddeld biologisch melkveebedrijf.

Omschakeling in de lift

Artikel in de Ekoland van juni 2008 (niet digitaal beschikbaar).

Bedrijfsontwikkeling in Bioveem

Interne publicatie Bioveem (Rapport nr 17, okt 2006)

Veestapel in balans en celgetal

'Een veestapel in balans voorkomt een hoog celgetal'. Een artikel over hoe de balans in de veestapel het celgetal beïnvloed (april 2006).

Omgaan met gehoornd vee

Een artikel uit maart 2006 over hoe je met bij het ontwerpen van een nieuwe stal rekening houdt met gehoornd vee.

Strategische bedrijfsplannen Bioveem

Een intern Bioveemrapport (april 2004) met de strategische bedrijfsplannen van de bedrijven.

Melkrobot goed inpasbaar

Een artikel in Ekoland, maart 2004: "Melkrobot goed inpasbaar in biologische melkveehouderij"

Ondernemers in Bioveem

Ondernemers in Bioveem, drijfveren, doelstellingen en strategie (medeauteur), Bioveem Rapport 2 augustus 2003.

Begrotingsprogramma(melk)veehouderij

Begrotingsprogamma, speciaal toegesnedenop de biologische veehouderij en omschakelende bedrijven, gebaseerd op behaalde resultaten van de biologische bedrijven (niet digitaal beschikbaar).

Managementanalyse biologische melkveehouderij

Voor Ekopart klanten is een Management-analyseprogramma ontwikkeld (niet digitaal beschikbaar, 2006)

Bioveemrapport 1, jan 2003

Resultaten van strategisch management rapport (medeauteur), Bioveem Rapport 1, januari 2003

Klaveronwikkeling moet beter

Artikel 'Klaverontwikkeling moet beter, om biologische mest af te voeren' in Ekoland (aug 2002)

Uitbreiding Bedrijfsanalyse Melkveehouderij

DLV-Analyseprogramma, op basis van de fiscale boekhoudrapporten en enkele technische kengetallen is in de periode 2003-2005 zodanig aangepast dat het ook bruikbaar is voor de biologische melkveehouderij (niet digitaal beschikbaar).

 

Ontwikkeling bemestingsplanner

Ontwikkeling van een bemestingsplanner voor de biologische (melk)veehouderij in de periode 2002-2004 (niet digitaal beschikbaar).

Recept goed mineralenbeheer

Een boekje van de DLV uit 1998 over goed mineralenbeheer.

Eindrapport Mineralenboekhouding

Eindrapport Mineralenboekhouding biologische landbouw op orde, DLV 1998

 

Biologisch grasland met klaver

Mede-auteur van een boekje over het beheer van grasklaverweides, uitgegeven door de DLV.

Ontwikkeling mineralenbalans biologische landbouw

Ten behoeve van het project "Mineralenboekhouding voor de biologische landbouw" is een eigen rekenprogramma ontworpen (niet digitaal beschikbaar, 1996-1997)

 

Saldoberekening voor PAGV

Saldoberekeningen biologisch e akkerbouw en tuinbouw voor Kwantitatieve Informatie voor Akkerbouw en Groente in de Vollegrond, PAGV, ca 1990 (niet digitaal beschikbaar).